Pilih satu Halaman

Terma dan Perkhidmatan

Anda bertanggungjawab ke atas penggunaan laman web ini. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kerugian dalam sebarang bentuk sama ada secara langsung, tidak langsung, sampingan, khusus, berbangkit, denda atau ganti-rugi teladan, termasuklah tetapi tidak terhad kepada, kerugian akibat kehilangan penggunaan, data, keuntungan, nama baik atau kerugian tidak ketara lain yang disebabkan oleh penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini atau dalam apa-apa cara lain sekalipun yang berkaitan dengan laman web ini.

Pada bila-bila masa, pihak kami berhak untuk mengemas kini, mengubah suai, menggantung atau menamatkan laman web ini dari semasa ke semasa. Kami tidak memberikan sebarang waranti sama ada secara tersurat atau tersirat berhubung dengan kesahihan, ketepatan, kebolehpercayaan, kelengkapan atau ketepatan waktu untuk sebarang maklumat yang diperolehi menerusi laman web ini.

Laman web ini boleh memberikan pautan kepada laman web lain yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab sama ada secara langsung atau tidak langsung untuk sebarang kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kebergantungan oleh pengguna yang menggunakan pautan yang disiarkan di laman web kami.